1723 Oaths of Allegiance

London

entrydatesurnamenameaddressparishstatusgenderreligionmarginaliadel.note
004b#e_1541723-11-27SmithCharlesAddle StreetHot pressermale