Hugo Schuchardt an Auguste Etcheverry (01-10293)

von Hugo Schuchardt

an Auguste Etcheverry

Eppstein

27. 09. 1887

language Baskisch

Schlagwörter: language Baskisch Graz Sare

Zitiervorschlag: Hugo Schuchardt an Auguste Etcheverry (01-10293). Eppstein, 27. 09. 1887. Hrsg. von Maria Jose Kerejeta (2015). In: Bernhard Hurch (Hrsg.): Hugo Schuchardt Archiv. Online unter https://gams.uni-graz.at/o:hsa.letter.3061, abgerufen am 29. 11. 2023. Handle: hdl.handle.net/11471/518.10.1.3061.


|1|

Eppstein-en egina,
Buruilaren 27an 1887.

Yaun maitea,

Nahiz ardura etzinituzten ongi komprenitu eskuaraz iskiribatu nituenak, halere orai berriz —eta gehiago dena, hitztegirik gabe — entseiatzen dut zuri eskuaraz iskiribatzea, mintzai gaichto hunen ez ahanzteko osoki; bainan erran behar dautazu zembat huts atsemanen dituzun nere letran. Nere zain mutiriek zembeit demboraz pichka bat (nahasi) asaldatu1 ninduten ondoan, orai, bertze aldiz hiri handietarik urrun, mendien erdian nagolarik, hobeki naiz. Bizkitartean, laburzki itzuli behar dut Graz-era, nondik errezebituko baitituzu nere |2| berriak eta non zureak igurikiko baititut. Bertze gauzen gaiñetik nahi nituzke Sarako bestetako chehetasunak yakin, behar bada bitarteko solas baten moldean ezarriak. Eman dautazun solasa nere ichtudioarentzat premiazko diren pontu guzietan, uste izan nuen baino arras hobeago ateratu zen zure lumatik. Gero eta gehiago pronuntziatzeko moldeaz egizu kasu, osoki basterrerat emanez liburuen usaia, zeinetan ere, bertzenaz, hainitz hitzak guisa diferentean iskiribatuak kausitzen baitire, hala nola elgar elkar elkharbegira beiraidurikitzen igurikitzen &c. Saratarren mintzai arruntaren arrabera (haundia? ichtampat? &c.) beti iskiribatu behar duzu neretzat. Bertzeen solasak arta bereziarekin |3| segitzen ari zaren aldi guziez, segurki ohartuko zare zuk asmatzera goanen zaren solasetan emplega ditzakezun gauza hainitzi. Zein atsegin senditzen dut lehembizikoa izanen naizenean elkarrekin mintzatzen zaizten bezalako eskuara bizi eta lañoaren exempluak argira emanen dituenik.

Erran dautzudan bezala, berantche komediattoko asmu zembeit igorriko dauzkitzut; oraidanik iduritzen zait arras ongi ditakela bizpahiru kantu errepikaz apaintua izaitea holako obra. Orduan heldu den urteko bestetan Saratarren begien aintzinerat agian ekarriko da zuk pentsatu izanen duzuna. — Hobeago litake gauza guzien haukien gainean ichilik egoitea eta berez nere letraren |4| ez erakustea nihori.

Nere ezagutzaren seinale izan behar den orhoitzapena zembeit asteren buruan baino lehen ezin dezakezut igor; hortaz bertzalde ere egin ahal zerbitzu guziak zuri egitera ekarria naizela segur zaite.

Izan ongi!

Familiari milaka goraintzi!

Nere agur bihotzezkoenekin

nago zure adichkide

D.r Hugo Schuchardt
. Autriche
Graz.1


Übersetzung

el 27 de septiembre de 1887

Estimado señor,

Aunque a menudo no ha comprendido lo que le he escrito en euskera, sin embargo una vez más —y lo que es más, sin diccionario — intento escribirle en euskera, para no olvidar por completo esta lengua difícil; pero ha de decirme cuántos errores encuentra en mi carta. Después de que mis indóciles nervios me hayan (alborotado) perturbado por algún tiempo, ahora, nuevamente lejos de las grandes ciudades, entre montañas, estoy mejor. Sin embargo, en breve debo volver a Graz, desde donde tendrá |2| noticias mías, y donde esperaré las suyas. Por encima de todo, me gustaría conocer detalles sobre las fiestas de Sara, quizás dispuestos a modo de una conversación entre dos. El discurso que me ha proporcionado para todos los puntos necersarios para mi estudio, ha salido de su pluma mucho mejor de lo que esperaba. Fíjese cada vez más en el modo de pronunciar, dejando por completo de lado la costumbre de los libros, en los que, por lo demás, muchas palabras se encuentran escritas de muchas formas distintas, como por ejemplo, elgar elkar elkharbegira beiraidurikitzen igurikitzen &c. Siempre tiene que escribir para mí según la pronunciación corriente de Sara (ha undia? Ichtampat? &c.). Cada vez que sigue las conversaciones ajenas |3| con especial atención, seguro que se percata de muchas cosas que puede utilizar en los diálogos que va a inventar. Qé placer sentiré al ser el primero en publicar ejemplos de ese euskera vivo y sencillo como el que utilizan ustedes para hablar entre sí.

Como le he dicho, más adelante le mandaré algunas ideas para la comedieta; sigo pensando que una obra así quedaría muy bien adornada con un par de canciones o tres. Así, en las próximas fiestas quizás se pueda representar ante los ojos de los Saratarras lo que haya pergeñado. — Sería mejor mantener en secreto todas estas cosas y sobre todo no enseñar mi carta |4| a nadie.

Hasta dentro de algunas semanas no le podré mandar el recuerdo que será la señal de mi reconocimiento; por lo demás, esté usted seguro que estoy dispuesto a prestarle todos los servicios que estén en mis manos.

Siga usted bien! Miles de recuerdos a la familia! Con mis saludos más cordiales quedo amigo suyo
D.r Hugo Schuchardt
. Austria
Graz.


1 Encima de nahasi.

1 Hecho en Eppstein,

Faksimiles: UB Graz Abteilung für Sondersammlungen, Creative Commons BY-NC-SA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (Sig. 10293)