Resurrección María de Azkue y Aberasturi an Hugo Schuchardt (11-s.n.)

von Resurrección María de Azkue y Aberasturi

an Hugo Schuchardt

Bilbao

03. 01. 1921

language Baskisch

Schlagwörter: Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque

Zitiervorschlag: Resurrección María de Azkue y Aberasturi an Hugo Schuchardt (11-s.n.). Bilbao, 03. 01. 1921. Hrsg. von Bernhard Hurch, Maria Jose Kerejeta und Ursula Stangl (2015). In: Bernhard Hurch (Hrsg.): Hugo Schuchardt Archiv. Online unter https://gams.uni-graz.at/o:hsa.letter.1948, abgerufen am 07. 12. 2023. Handle: hdl.handle.net/11471/518.10.1.1948.


|1|

Bilbo–3–1–21.1

Geure Hugo Sch[uch]ardt euskaltzale andiari

urte zoritsu bat opa dautsala, baŕi on auxe gura dautso bere adiskide Azkue bereteŕak.

Euskaltzaindiaren (gure Akademia onen) azken batzaŕean zuri eskini auxe egitea erabagi genduan. "Zure euskerazko ikaspen argitaratu eztiranak geuk geure diruz argitaratu gura geukez. Oretarako len bai len zeuk begiz yo ta autatu eizu imprenta aleman bat eta or asi zaitez len bai len zure paperok elaztatzen (imprimatzen). Liburu ori alemanez egin ta gero erderaz edo beintzat frantzesez argitaratu gura dogu, zeuk onetsiezkero: erderaz egitea bada, neuk biurtuko neuke; frantsesez, Lacombek artuko leuke bere lepoan arazo au. Onezaz zure erantzumen bat gura neuke.

Ganera Euskaltzaindi onek zertxo bi jakin gura leukez zugandik: 1° gure izkera au indartzeko, bat izatea ondo litzake. Batasun onetara zelan eldu ginaikez? a) Gipuzkoako izkera (naiz besteren bat) guretzat artuta, euskalki (dialecto) oŕetan guztiok lan eginez? ala b) bizkaitaŕak bizkaieraz, giputzak gipuzkeraz ta lapurtaŕak Axulaŕen izkelgian lan eginez?

2° ezbaia (zweifel), zuk ondo dakizu i-ren uŕengo n ta l ta s ta z ta d ta t batzuk ñ l̃ s̃2 (Euskaltzaindiak, nire aburuaz bestera, x artu |2|dau -ren ordez) , esaten dabe; beste batzuk ostera n, l, s, z, d, t.

¿Guk zein bide artu bear dogu? ¿Aita ala ait̃a idatzi (izkribatu) bear dogu? Baino ala baiño? izen ala ixen? Il ala il̃? Isilik ala ixil̃ik? bildur ala bil̃d̃ur?

Labur laburtxo bada bere, erantzun (Alemanez, gurago badozu) eizu ¡aŕen! Euskaltzaindiaren izeneko consulta oni.

Egun onetan Madridko Menendez Pidal, Navarro Tomas eta Americo Castro emen, Bilbon, izan doguz, Linguistica irakastera etoŕiak. Gaur Bartzelonako Antoni Grierak itz egingo dausku. Lau gizon oŕekaz zure izena saŕi erabili dogu ezpanetan.

Agur, adiskide ta maisu maite ta agurgaŕia


1 Dieser Brief liegt an der UB Graz nicht vor, lediglich an der Bibliothek der Euskaltzaindia in Bilbao. Ob er tatsächlich geschickt wurde, ist nicht feststellbar. Er liegt jedenfalls in der gleichen Form vor, wie andere maschingeschriebene Briefe, deren Original, zumeist mit handschriftlichen Korrekturen und meist langen Zusätzen von Azkues Hand, im Nachlaß Schuchardts, deren Kohlepapierkopien aber in Bilbao vorhanden sind.

2 Azkue verwendet n, l und s (danach auch d und t) mit Tilde, eine graphische Besonderheit, die auch seinem Wörterbuch und anderen Publikationen eigen ist.

Von diesem Korrespondenzstück ist derzeit keine digitale Reproduktion verfügbar.