Onlineportal Alte Geschichte und Altertumskunde

TEI-DokumentDruckversion» nächste Inschriftzur Kategoriensuche« vorherige Inschrift

EPSG 1097aG, EPSG 1097bG, EPSG 1097cG, EPSG 1097dG

Inschrift:
Transkription:
1-163: Die Inschrift umfasst zwei Kolumnen, Kolumne 1: Z.2-83, Kolumne 2: Z.84-163. Darüber steht - zentriert gesetzt - die einleitende Formel Ἀγαθῇ τύχῃ.1Ἀγαθῇ τύχῃ.
Col. I
2 Ἐπὶ ἄρχοντος Ἀρ(ρίου) Ἐπαφροδείτου, μηνὸς
3Ἐλαφηβολιῶνος ηʹ ἑσταμένου, ἀγορὰν
4συνήγαγεν πρώτως ὁ ἀποδειχθεὶς
5ἱερεὺς ὑπὸ Αὐρ(ηλίου) Νεικομάχου τοῦ ἀνθι-
6ερασαμένου ἔτη ιζʹ καὶ ἱερασαμένου
7ἔτη κγʹ καὶ παραχωρήσαντος ζῶντος
8εἰς κόσμον καὶ δόξαν τοῦ Βακχείου
9τῷ κρατίστῳ Κλα(υδίῳ) Ἡρώδῃ, ὑφ’ οὗ ἀνθιερεὺς
10ἀποδειχθεὶς [ἀν]έγνω δόγματα τῶν
11ἱερασαμένων Χρυσίππου καὶ Διονυσίου,
12καὶ ἐπαινέσαντος τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ ἀρ-
13χιβάχχου καὶ τοῦ προστάτου ἐξ(εβόησαν)· "τούτοις
14ἀεὶ χρώμεθα", "καλῶς ὁ ἱερεύς", "ἀνάκτησαι
15[τ]ὰ δόγματα· σοὶ πρέπει", "εὐστάθειαν τῷ
16Βακχείῳ καὶ εὐκοσμίαν", "ἐν στήλῃ τὰ δό-
17γματα", "ἐπερώτα". ὁ ἱερεὺς εἶπεν· "ἐπεὶ καὶ
18ἐμοὶ καὶ τοῖς συνιερεῦσί μο[υ] καὶ ὑ-
19μεῖν πᾶσιν ἀρέσκει, ὡς ἀξιοῦτ̣ε ἐπε-
20ρωτήσομεν." καὶ ἐπερώτησεν ὁ πρό-
21εδρος Ῥοῦφος Ἀφροδεισίου· "ὅτῳ δοκεῖ
22κύρια εἶναι τὰ ἀνεγνωσμένα δόγμα-
23τα καὶ ἐν στήλῃ ἀναγραφῆναι, ἀράτω
24τὴν χεῖρα." πάντες ἐπῆραν. ἐξ(εβόησαν)· "πολλοῖς
25ἔτεσι τὸν κράτιστον ἱερέα Ἡρώδην",
26"νῦν εὐτυχεῖς, νῦν πάντων πρῶτοι
27τῶν Βακχείων", "καλῶς ὁ ἀνθιερεύς", "ἡ στή-
28λη γενέστω". ὁ ἀνθιερεὺς εἶπε· "ἔσται ἡ
29στήλη ἐπὶ τοῦ κείονος, καὶ ἀναγραφή-
30σονται· εὐτονήσουσι γὰρ οἱ προεστῶ-
31τες τοῦ μηδὲν αὐτῶν λυθῆναι."
vacat
32Μηδενὶ ἐξέστω ἰόβακχον εἶναι, ἐὰν μὴ
33πρῶτον ἀπογράψηται παρὰ τῷ ἱερεῖ
34τὴν νενομισμένην ἀπογραφὴν καὶ
35δοκιμασθῇ ὑπὸ τῶν ἰοβάκχων ψή-
36φῳ, εἰ ἄξιος φαίνοιτο καὶ ἐπιτήδειος
37τῷ Βακχείῳ. ἔστω δὲ τὸ ἰσηλύσιον
38τῷ μὴ ἀπὸ πατρὸς (δην.) νʹ καὶ σπονδή.
39ὁμοίως καὶ οἱ ἀπὸ πατρὸς ἀπογραφέ-
40σθωσαν ἐπὶ (δην.) κεʹ διδόντες ἡμιφόριον
41μέχρις ὅτου πρὸς γυναῖκας ὦσιν.
42συνίτωσαν δὲ οἱ ἰόβακχοι τάς τε ἐνά-
43τας καὶ τὰς ἀμφιετηρίδας καὶ Βακχεῖ-
44α καὶ εἴ τις πρόσκαιρος ἑορτὴ τοῦ θεοῦ,
45ἕκαστος ἢ λέγων ἢ ποιῶν ἢ φιλοτει-
46μούμενος, καταβάλλων μηνιαίαν
47τὴν ὁρισθεῖσαν εἰς τὸν οἶνον φοράν·
48ἐὰν δὲ μὴ πληροῖ, εἰργέσθω τῆς στιβά-
49δος, καὶ εὐτονείτωσαν οἱ τῷ ψηφίσμα-
50τι ἐνγεγραμμένοι, χωρὶς ἢ ἀποδημίας
51ἢ πένθους ἢ νόσου ἢ <εἰ> σφόδρα ἀνανκαῖός
52τις ἦν ὁ προσδεχθησόμενος ἰς τὴν στιβά-
53δα, κρεινάντων τῶν ἱερέων. ἐὰν δὲ ἰοβάκ-
54χου ἀδελφὸς ἰσέρχηται ψήφῳ δοκιμασθείς,
55διδότω (δην.) νʹ· ἐὰν δὲ ἱερὸς παῖς ἐξωτικὸς καθεσ-
56θεὶς ἀναλώσῃ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὸ Βακχεῖον,
57ἔστω μετὰ τοῦ πατρὸς ἰόβακχος ἐπὶ μιᾷ
58σπονδῇ τοῦ πατρός. τῷ δὲ ἀπογραψαμένῳ
59καὶ ψηφοφορηθέντι διδότω ὁ ἱερεὺς ἐπισ-
60τολὴν ὅτι ἐστὶν ἰόβακχος, ἐὰν πρῶτον
61δοῖ τῷ ἱερεῖ τὸ ἰσηλύσιον, ἐνγραφομένου
62τῇ ἐπιστολῇ τὰ χωρήσαντα εἰς τόδε τι.
63οὐδενὶ δὲ ἐξέσται ἐν τῇ στιβάδι οὔτε ᾆσαι
64οὔτε θορυβῆσαι οὔτε κροτῆσαι, μετὰ δὲ
65πάσης εὐκοσμίας καὶ ἡσυχίας τοὺς μερισ-
66μοὺς λέγειν καὶ ποιεῖν, προστάσσοντος
67τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ ἀρχιβάκχου. μηδενὶ
68ἐξέστω τῶν ἰοβάκχων τῶν μὴ συντελε-
69σάντων εἴς τε τὰς ἐνάτας καὶ ἀμφιετηρί-
70δας εἰσέρχεσθαι ἰς τὴν στιβάδα μέχρις ἂν
71ἐπικριθῇ αὐτῷ ὑπὸ τῶν ἱερέων ἢ ἀπο-
72δοῦναι αὐτὸν ἢ ἰσέρχεσθαι. μάχης δὲ
73ἐάν τις ἄρξηται ἢ εὑρεθῇ τις ἀκοσμῶν ἢ
74ἐπ’ ἀλλοτρίαν κλισίαν ἐρχόμενος ἢ ὑβρί-
75ζων ἢ λοιδορῶν τινα, ὁ μὲν λοιδορη-
76θεὶς ἢ ὑβρισθεὶς παραστανέτω δύο ἐκ
77τῶν ἰοβάκχων ἐνόρκους, ὅτι ἤκου-
78σαν ὑβριζόμενον ἢ λοιδορούμενον,
79καὶ ὁ ὑβρίσας ἢ λοιδορήσας ἀποτιν[νύ]-
80τω τῷ κοινῷ λεπτοῦ δρ(αχμὰς) κεʹ, ἢ ὁ αἴτιος
81γενόμενος τῆς μάχης ἀποτιννύτω
82τὰς αὐτὰς δρ(αχμὰς) κεʹ, ἢ μὴ συνίτωσαν ἰς τοὺς
83ἰοβάκχους μέχρις ἂν ἀποδῶσιν.
Col. II
84 ἐὰν δέ τις ἄχρι πληγῶν ἔλθῃ, ἀπογραφέστω
85ὁ πληγεὶς πρὸς τὸν ἱερέα ἢ τὸν ἀνθιερέα,
86ὁ δὲ ἐπάνανκες ἀγορὰν ἀγέτω, καὶ ψή-
87φῳ οἱ ἰόβακχοι κρεινέτωσαν προηγου-
88μένου τοῦ ἱερέως, καὶ προστειμάσθω
89πρὸς χρόνον μὴ εἰσελθεῖν ὅσον ἂν δό-
90ξῃ καὶ ἀργυρίου μέχρι (δην.) κεʹ. ἔστω δὲ
91τὰ αὐτὰ ἐπιτείμια καὶ τῷ δαρέντι καὶ
92μὴ ἐπεξελθόντι παρὰ τῷ ἱερεῖ ἢ τῷ
93ἀρχιβάκχῳ, ἀλλὰ δημοσίᾳ ἐνκαλέσαν-
94τι. ἐπιτείμια δὲ ἔστω τὰ αὐτὰ τῷ εὐκόσ-
95μῳ μὴ ἐκβαλόντι τοὺς μαχομένους.
96εἰ δέ τις τῶν ἰοβάκχων εἰδὼς ἐπὶ τοῦ-
97το ἀγορὰν ὀφείλουσαν ἀχθῆναι μὴ ἀ-
98παντήσῃ, ἀποτεισάτω τῷ κοινῷ λε-
99πτοῦ δρ(αχμὰς) νʹ. ἐὰν δὲ ἀπειθῇ πρασσόμε-
100νος, ἐξέστω τῷ ταμίᾳ κωλῦσαι αὐτὸν
101τῆς εἰσόδου τῆς εἰς τὸ Βακχεῖον μέ-
102χρις ἂν ἀποδοῖ. ἐὰν δέ τις τῶν
103εἰσερχομένων τὸ ἰσηλύσιον μὴ
104διδοῖ τῷ ἱερεῖ ἢ τῷ ἀνθιερεῖ, εἰργέσ-
105θω τῆς ἑστιάσεως μέχρις ἂν ἀπο-
106δοῖ, καὶ πρασσέσθω ὅτῳ ἂν τρόπῳ
107ὁ ἱερεὺς κελεύσῃ. μηδεὶς δ’ ἔπος
108φωνείτω μὴ ἐπιτρέψαντος τοῦ ἱε-
109ρέως ἢ τοῦ ἀνθιερέως ἢ ὑπεύθυνος
110ἔστω τῷ κοινῷ λεπτοῦ δρ(αχμῶν) λʹ.
111ὁ ἱερεὺς δὲ ἐπιτελείτω τὰς ἐθίμους
112λιτουργίας στιβάδος καὶ ἀμφιετη-
113ρίδος εὐπρεπῶς καὶ τιθέτω τὴν
114τῶν καταγωγίων σπονδὴν στι-
115βάδι μίαν καὶ θεολογίαν, ἣν ἤρ-
116ξατο ἐκ φιλοτειμίας ποιεῖν ὁ ἱε-
117ρασάμενος Νεικόμαχος. ὁ δὲ ἀρχί-
118βακχος θυέτω τὴν θυσίαν τῷ
119θεῷ καὶ τὴν σπονδὴν τιθέτω
120κατὰ δεκάτην τοῦ Ἐλαφηβολι-
121ῶνος μηνός. μερῶν δὲ γεινομέ-
122νων αἰρέτω ἱερεύς, ἀνθιερεύς,
123ἀρχίβακχος, ταμίας, βουκολικός,
124Διόνυσος, Κόρη, Παλαίμων, Ἀφρο-
125δείτη, Πρωτεύρυθμος. τὰ δὲ ὀνό-
126ματα αὐτῶν συνκληρούσθω
127πᾶσι. ὃς δ’ ἂν τῶν ἰοβάκχων λάχῃ κλῆ-
128ρον ἢ τειμὴν ἢ τάξιν, τιθέτω τοῖς ἰο-
129βάκχοις σπονδὴν ἀξίαν τῆς τάξεως,
130γάμων, γεννήσεως, Χοῶν, ἐφηβείας,
131πολειτείας, ῥαβδοφορίας, βουλείας, ἀ-
132θλοθεσίας, Πανέλληνος, γερουσίας,
133θεσμοθεσίας, ἀρχῆς ἧσδηποτεοῦν,
134συνθυσίας, εἰρηναρχίας, ἱερονείκου,
135καὶ εἴ τίς τι ἐπὶ τὸ κρεῖσσον ἰόβακχος ὢν
136τύχοιτο. εὔκοσμος δὲ κληρούσθω ἢ καθισ-
137τάσθω ὑπὸ τοῦ ἱερέως, ἐπιφέρων τῷ ἀκοσ-
138μοῦντι ἢ θορυβοῦντι τὸν θύρσον τοῦ θε-
139οῦ. ᾧ δὲ ἂν παρατεθῇ ὁ θύρσος, ἐπικρεί-
140ναντος τοῦ ἱερέως ἢ τοῦ ἀρχιβάκχου
141ἐξερχέσθω τοῦ ἑστιατορείου. ἐὰν δὲ ἀ-
142πειθῇ, αἰρέτωσαν αὐτὸν ἔξω τοῦ πυλῶ-
143νος οἱ κατασταθησόμενοι ὑπὸ τῶν
144ἱερέων ἵπποι, καὶ ἔστω ὑπεύθυνος
145τοῖς περὶ τῶν μαχομένων προστεί-
146μοις. ταμίαν δὲ αἱρείσθωσαν οἱ ἰόβακ-
147χοι ψήφῳ εἰς διετίαν, καὶ παραλαμβα-
148νέτω πρὸς ἀναγραφὴν τὰ τοῦ Βακχεί-
149ου πάντα, καὶ παραδώσει ὁμοίως τῷ
150μετ’ αὐτὸν ἐσομένῳ ταμίᾳ. παρεχέτω
151δὲ οἴκοθεν τὸ θερμόλυχνον τάς τε ἐ-
152νάτας καὶ ἀμφιετηρίδα καὶ στιβάδα,
153καὶ ὅσαι ἔθιμοι τοῦ θεοῦ ἡμέραι καὶ
154τὰς ἀπὸ κλήρων ἢ τειμῶν ἢ τάξε-
155ων ἡμέρας. αἱρείσθω δὲ γραμμα-
156τέα, ἐὰν βούληται, τῷ ἰδίῳ κινδύνῳ,
157συνκεχωρήσθω δὲ αὐτῷ ἡ ταμιευ-
158τικὴ σπονδὴ καὶ ἔστω ἀνείσφορος
159τὴν διετίαν. ἐὰν δέ τις τελευτή-
160σῃ ἰόβακχος, γεινέσθω στέφανος αὐ-
161τῷ μέχ<ρ>ι (δην.) εʹ, καὶ τοῖς ἐπιταφήσασι τι-
162θέσθω οἴνου κεράμιον ἕν, ὁ δὲ μὴ
163ἐπιταφήσας εἰργέσθω τοῦ οἴνου.
Übersetzung:"Glück und Heil. Unter dem Archontat des Arrios Epaphroditos wurde am achten Tage des Monats Elaphebolion zum ersten Male eine Versammlung von dem von Aurelios Nikomachos ernannten Priester einberufen; jener hatte 17 Jahre als stellvertretender Priester und 23 Jahre als Priester gedient und war zu seinen Lebzeiten zugunsten des erhabensten Claudius Herodes zu Ruhm und Ehre der bakchischen Gesellschaft von seinem Posten zurückgetreten. Nikomachos, von Herodes zum stellvertretenden Priester ernannt, las die von den ehemaligen Priestern Chrysippos und Dionysios abgefaßten Statuten vor, und nachdem der Priester und der Archibakchos und der Schutzherr zugestimmt, ertönten Rufe wie: 'Wir halten uns immer daran'; 'Der Priester lebe hoch!'; 'Laßt die Statuten wieder in Kraft treten, das ist eure Pflicht!'; 'Lang lebe die bakchische Gesellschaft und gute Ordnung!'; 'Zeichnet die Statuten auf!'; 'Schreitet zur Abstimmung!'. Der Priester erklärte sodann: 'Da meine Kollegen und ich zustimmen und ihr alle, wollen wir eurer Forderung entsprechen und zur Abstimmung schreiten'. Der Vorsitzende, Rufus, der Sohn des Aphrodisios, ließ sodann abstimmen: 'Wer dafür ist, daß die vorgelesenen Statuten ratifiziert und auf einer Säule eingezeichnet werden, hebe die Hand.' Alle Hände hoben sich. Man hörte Rufe wie: 'Lang lebe der erhabenste Priester Herodes!'; 'Jetzt könnt ihr glücklich sein; jetzt sind wir die erste von allen bakchischen Gesellschaften'; 'Der stellvertretende Priester soll leben!'; 'Her mit der Säule!' Der stellvertretende Priester erklärte: 'Die Säule soll auf dem Pfeiler stehen, und die Statuten sollen eingezeichnet werden; die Amtsträger werden jeden Bruch der Statuten zu verhindern wissen'.
Niemand kann Iobakchos sein, der nicht zunächst dem Priester in der üblichen Weise seine Bewerbung einreicht und durch Abstimmung unter den Iobakchoi als offensichtlich würdiges und geeignetes Mitglied der bakchischen Gesellschaft anerkannt wird. Als Aufnahmegebühr soll derjenige, der nicht Sohn eines Mitglieds ist, 50 Denare und eine Libation bezahlen, während die Söhne von Mitgliedern einen ähnlichen Antrag stellen und 25 Denare sowie überdies bis zur Erreichung der Pubertät die Hälfte der üblichen Beiträge zahlen sollen. Die Iobakchoi sollen sich am neunten eines jeden Monats versammeln sowie am Gründungstag, an den Bakchos-Festen und zu jedem außerordentlichen Fest des Gottes, und jedes Mitglied soll in Wort oder Tat oder durch ehrenwerte Handlungen teilnehmen und den festgesetzten Monatsbeitrag für den Wein bezahlen. Bezahlt es nicht, so soll es von der Versammlung ausgeschlossen werden, und dieser Ausschluß soll von denjenigen erzwungen werden, deren Namen in der Verfügung aufgeführt sind, ausgenommen wenn es von der Heimat abwesend oder in Trauer oder krank ist, oder wenn der zur Versammlung Zuzulassende unter irgendeinem starken Zwang stand, worüber die Priester urteilen sollen. Und wenn der Bruder eines Iobakchos der Gesellschaft nach Gutheißung durch Abstimmung beitritt, so soll er 50 Denare bezahlen; aber so ein außerhalb wohnender Neuling die den Göttern und der bakchischen Gesellschaft zu zahlenden Summen entrichtet, soll er zusammen mit seinem Vater Iobakchos sein und sich mit ihm in eine Libation teilen. Wenn jemand seinen Antrag gestellt hat und durch Abstimmung zugelassen ist, so soll ihm der Priester einen Brief überreichen mit der Feststellung, daß er ein Iobakchos ist, doch erst nachdem er dem Priester seine Aufnahmegebühr entrichtet hat, und in dem Brief soll der Priester die unter dem einen oder anderen Rubrum bezahlten Summen eintragen lassen. Bei der Versammlung darf niemand singen oder Unruhe stiften oder applaudieren, sondern jeder soll seine ihm zugewiesene Rolle in Ruhe und guter Ordnung unter Leitung des Priesters oder des Archibakchos sprechen und spielen. Ein Iobakchos, der seine Beiträge für die Monats- und Jahresversammlungen nicht entrichtet hat, darf zur Versammlung erst Zutritt erhalten, wenn die Priester entschieden haben, entweder daß er bezahlen muß oder daß er zugelassen werden darf. Wenn irgendjemand eine Schlägerei anfängt oder sich ungebührlich beträgt oder den Platz irgendeines anderen Mitglieds besetzt oder irgendjemanden beleidigt oder beschimpft, so soll der derart Beschimpfte oder Beleidigte zwei von den Iobakchoi eidlich bekunden lassen, daß sie hörten, wie er beleidigt oder beschimpft wurde, und derjenige, der sich der Beleidigung oder Beschimpfung schuldig gemacht hat, soll der Gesellschaft 25 leichte Drachmen zahlen oder der für die Schlägerei Verantwortliche soll die gleiche Summe von 25 Drachmen zahlen, andernfalls sie von den Versammlungen der Iobakchoi so lange ausgeschlossen bleiben, bis sie gezahlt haben.
Und kommt es zu einem Handgemenge, so soll der Geschädigte dem Priester oder dem stellvertretenden Priester einen schriftlichen Bericht einreichen, und dieser soll unbedingt eine allgemeine Versammlung einberufen, und die Iobakchoi sollen über die Frage unter dem Vorsitz des Priesters abstimmen, und die Strafe soll in zeitweiligem Ausschluß und einer Geldstrafe in Höhe von höchstens 25 Silberdenaren bestehen. Und die gleiche Strafe soll ebenfalls demjenigen durch Schläge Geschädigten auferlegt werden, der nicht beim Priester oder beim Archibakchos um Genugtuung nachsucht, sondern bei den öffentlichen Gerichten Anklage erhoben hat. Und die gleiche Strafe soll dem diensttuenden Amtsträger (...) auferlegt werden, wenn er es unterließ, die Streitenden hinauszuwerfen. Und wenn irgendeiner von den Iobakchoi in Kenntnis der Tatsache, daß zu diesem Zweck eine allgemeine Versammlung einberufen werden sollte, nicht daran teilnimmt, so soll er der Gesellschaft 50 leichte Drachmen zahlen, und wenn er auf Aufforderung nicht bezahlt, so soll der Schatzmeister befugt sein, ihn am Betreten der bakchischen Gesellschaft so lange zu hindern, bis er zahlt. Und wenn irgendeiner von den Eintretenden es verabsäumt, dem Priester oder dem stellvertretenden Priester die Aufnahmegebühr zu bezahlen, so soll er so lange vom Bankett ausgeschlossen bleiben, bis er zahlt, und das Geld soll auf die durch den Priester zu bestimmende Weise eingetrieben werden. Und niemand soll ohne Erlaubnis des Priesters oder des stellvertretenden Priesters eine Rede halten; wer gegen diese Bestimmung verstößt, soll der Gesellschaft eine Geldstrafe von 30 leichten Drachmen erlegen. Auf der Versammlung und auf dem Jahresfest soll der Priester die herkömmlichen Gottesdienste ordnungsgemäß verrichten und der Versammlung das Trankopfer für die Rückkehr des Bakchos (...) vorsetzen und die Predigt halten, die Nikomachos, der ehemalige Priester, als gemeinsinnige Handlung ins Leben rief. Und der Archibakchos soll dem Gott das Opfer darbringen und an jedem zehnten Tag des Monats Elaphebolion das Trankopfer besorgen. Und sind die Portionen verteilt, so sollen der Priester, der stellvertretende Priester, Archibakchos, Schatzmeister, Boukolikos, Dionysos, Kore, Palaimon, Aphrodite und Proteurhythmos sie genießen; und diese Namen sollen durchs Los unter allen Mitgliedern verteilt werden. Und wenn irgendeiner von den Iobakchoi irgendein Vermächtnis oder eine Ehrung oder Bestallung erhält, so soll er den Iobakchoi ein Trankopfer vorsetzen, das der Ernennung entspricht, - Heirat, Geburt, Choes, Mündigwerden (...), Bürgerrechtsverleihung, das Amt eines Stabträgers, Ratsherrn, Präsidenten der Spiele, Panhellens, Ältesten, Thesmotheten oder sonst irgendeine Magistratur, die Ernennung zum συνθύτης oder zum Friedensrichter, der Titel eines ἱερονείκης oder jede andere von irgendeinem Iobakchos erlangte Beförderung. Der diensttuende Amtsträger soll durch das Los gewählt oder vom Priester ernannt werden, und er soll zu jedem, der sich ungebührlich beträgt oder eine Schlägerei anfängt, den Thyrsos des Gottes tragen. Und jeder, neben den der Thyrsos gelegt wird, soll, mit Genehmigung des Priesters oder des Archibakchos, den Bankettsaal verlassen: gehorcht er nicht, so sollen ihn die von den Priestern zu ernennenden 'Pferde' ergreifen und vor den Haupteingang setzen, und er soll die Raufbolden auferlegte Strafe zahlen. Die Iobakchoi sollen in geheimer Wahl einen Schatzmeister für zwei Jahre wählen; dieser soll den gesamten Besitz der bakchischen Gesellschaft gemäß einem Bestandsverzeichnis übernehmen und soll ihn desgleichen seinem Nachfolger im Amt des Schatzmeisters übergeben. Und er soll das Öl für die Beleuchtung an jedem neunten Tag des Monats und beim Jahresfest und bei der Versammlung und an sämtlichen herkömmlichen Tagen des Gottes und an den Tagen, an denen Vermächtnisse oder Ehrungen oder Ernennungen gefeiert werden, aus seiner Tasche bestreiten. Und er soll, so er es wünscht, auf eigene Verantwortung einen Sekretär ernennen, und das Trankopfer des Schatzmeisters soll ihm vergütet und die Zahlung der Beiträge für die beiden Jahre erlassen werden. Und wenn ein Iobakchos stirbt, so soll ihm zu Ehren ein Kranz im Wert von höchstens fünf Denaren gestiftet werden, und allen Teilnehmern des Begräbnisses ist ein Krug Wein vorzusetzen; doch wer nicht dabei war, darf den Wein nicht mitgenießen."
(Üs.: Tod, Streiflichter, p 57-62)
Kommentar:Bei diesem Dokument handelt es sich um die Satzungsinschrift der Iokakchen von Athen.
Die Iobakchen "waren zwar im wesentlichen ein Herrenclub für wohlhabende athenische Bürger, die sich zu Festmahlzeiten und Gelagen trafen und gewiß auch im bürgerlichen Leben gegenseitig unterstützten; aber gleichzeitig hatte ihr Verein auch eine religiöse Dimension". Merkelbach, Hirten des Dionysos, p 28-29.
Zu diesem Verein, seinen Statuten und seiner sakralen Komponente siehe l.c. p 25-29.
Sprache:Griechisch
Gattung:Sonstige Inschrift
Beschreibung:Säule aus Marmor, stark bestoßen. Der Text findet sich am Säulenschaft, darüber diverse Darstellungen: ein Krater, darüber ein Rinderkopf, links und rechts davon je ein Panther, darüber Zweige eines Weinstocks mit Trauben.
Maße:Höhe: 99,5 cm
Breite: 31 cm
Tiefe: 31 cm
Zeilenhöhe:0,7 cm
Datierung:163-178 n.Chr.: Für Epaphrodeitos als Archon "bietet sich das Jahr 163/64 an". Ameling, Herodes Atticus, vol.2, p 115; "164/65 CE" Kloppenborg - Ascough, Greco-Roman associations, p 241; "Inschrift des Jahres 178 n.Chr." Merkelbach, Hirten des Dionysos, p 25; "kurz vor 178 n.Chr." Tod, Streiflichter, p 57. 179 n.Chr. ist jedenfalls Terminus ante quem: dieser ergibt sich daraus, dass Herodes Atticus das Amt des Priesters auf Lebenszeit übernahm. Zum Todesjahr des Herodes Atticus siehe Ameling, Herodes Atticus, vol.1, p 160!
Herkunftsort:Athen
Fundort (historisch):AthenDer Link verweist auf den Normdateneintrag des Ortes in Pleiades.
Fundort (modern):AthenDer Link verweist auf den Normdateneintrag des Ortes in GeoNames., zwischen Pnyx und Areopag
Aufbewahrungsort:Athen, Epigraphisches Mueum, Inv.Nr. 8187
Konkordanzen:IG-022, 01368
SIG2 737
SIG3 1109
Literatur:R. Merkelbach, Die Hirten des Dionysos. Die Dionysos-Mysterien der römischen Kaiserzeit und der bukolische Roman des Longus, Stuttgart 1988, besonders p 25-29.
M. N. Tod, Streiflichter auf die griechische Geschichte. Drei Vorlesungen über die aus griechischen Inschriften zu gewinnenden Aufschlüsse über Leben und Denken der Alten Welt (aus dem Engl. von G. Raabe), Darmstadt 1964, p 57-62.
W. Ameling, Herodes Atticus, 2 vol., Hildesheim-Zürich-New York 1983 (Subsidia epigraphica; Bd.11).
E. Maaß, Orpheus. Untersuchungen zur griechischen römischen altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion, München 1895 (ND: Aalen 1974), p 18-32.
E. Ebel, Der Stein und die Steine. Methodische Erwägungen zur Benutzung von epigraphischen Quellen am Beispiel IG II2 1368, in: Biblisches Forum 1/1999 (URL: www.bibfor.de/archiv/99-1.ebel.htm - 16.9.2015).
J. S. Kloppenborg - R. S. Ascough, Greco-Roman associations: Texts, translations, and commentary, Vol.I: Attica, Central Greece, Macedonia, Thrace, Berlin-New York 2011 (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche; Bd.181), p 241-257, Nr.51.
Abklatsche:
EPSG_1097aG
Aufbewahrung:Kasten
Zustand:leicht beschädigt
Farbe:weiß
EPSG_1097bG
Aufbewahrung:Kasten
Zustand:gut erhalten
Farbe:weiß
EPSG_1097cG
Aufbewahrung:Kasten
Zustand:gut erhalten
Farbe:weiß
EPSG_1097dG
Aufbewahrung:Kasten
Zustand:leicht beschädigt
Farbe:weiß
Anmerkungen:EPSG_1097aG: An den Rändern eingerissen.
EPSG_1097bG-EPSG_1097cG: An den Rändern vergilbt.
EPSG_1097dG: Oben und rechts eingerissen, unten durchlöchert.
EPSG_1097aG-EPSG_1097bG-EPSG_1097cG-EPSG_1097dG: Vgl. zu dieser Serie von Abklatschen die Serien mit den Inv.Nr. EPSG 1096aG, EPSG 1096bG, EPSG 1096cG, EPSG 1096dG sowie EPSG 1098aG, EPSG 1098bG, EPSG 1098cG, EPSG 1098dG, EPSG 1098eG!
Impressum:
Herausgeber:Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Karl-Franzens-Universität Graz
Datenerfassung:Christian Wallner
Datenmodellierung:Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities, Universität Graz
Rechte:Creative Commons BY-NC-SA 4.0
Permalink:http://gams.uni-graz.at/o:epsg.1097g
Handle:hdl.handle.net/11471/504.40.74