Onlineportal Alte Geschichte und Altertumskunde

TEI-DokumentDruckversion» nächste Inschriftzur Kategoriensuche« vorherige Inschrift

EPSG 1093G, EPSG 1066G

Inschrift:
Transkription:
frg. a
1-69: Die Schrift ist gleichmäßig, nicht stoichedon, das alte attische Zahlensystem gegeben.1— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ους αὐτῶν ․․․․․12․․․․․τ̣ον [․․․․․․․16․․․․․․․ ἀποδ]όσθαι τοῖς ἀποδ-
2— — — — — — — — — — — — — — — ἀποδόσεως τοῦ ἐπὶ τοὺ[ς ὁπλ]ε[ί]τας [στρατηγοῦ — — —] τούτων πραττομε-
2a[— ] vacat
3[— — — — — — — — — μὴ τετρυπημέ]ναι vvv ΧΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΙ v αἱ δὲ τετρυπημέναι, αἷς οὐκ ἐδόκει vvv Η𐅄𐅃 vacat
4[— — — — — — — — — — περὶ τῶν ἱερῶν καὶ] τεμενῶν ὅπως ἀποκατασταθῆι το[ῖ]ς θεοῖς καὶ τοῖς ἥρωσιν, ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε καὶ τοῦ δή-
5[μου — — — — — — — — — — —] ἐπὶ τέλος ἀχθῆναι κ[αὶ τ]ὰ λοιπὰ τὰ δι[ατείν]οντα πρός τε εὐσέβειαν καὶ τὴν τῶν ἱερῶν καὶ τεμε-
6[νῶν — — — — — — — — — — —] δεδόχθαι τῶι δήμωι τὸν ․․5․․ ἐπὶ τοὺς [ὁπλεί]τας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος Φυλάσιον
7— — — — — — — — — — — — — — — ς καὶ τειμὰς ἀνεῖται τοῖ[ς ὑπ’] αὐτοῦ π[ροεφισ]μένοις ἀκολούθως καὶ ὅσα ἀ[π]οκαθίστησι πρὸς
8[— — — μὴ ἐξεῖναι εἰς τὸν μετὰ τα]ῦτα χ[ρόνον ἀπ]οδόσθαι τι τῶν ἱερῶν τεμενῶν κα[τὰ μ]ηδένα τρόπον, μηδὲ ὠνήσασθαι μη-
9[δὲν — — — — — — — — — — — — κα]τ[ὰ τῶν] ἀποδομένων γραφὰς ἀσεβείας [καὶ ὀ]φ[ίλ]ειν τῆι Ἀθηνᾶι τὸ χρῆμα ὅσον ἀπέδοντο·
10— — — — — — — — — — — — — — κιμ[ένοι]ς νόμοις· ἐπεὶ δὲ πάτριόν ἐστιν ἐν μηδενὶ τῶν τεμενῶν μήτ’ ἐντίκτειν μὴτ’ ἐναπο-
11[θνήσκειν — — — — — — — — — —]ους [ἰδ?]ιωτικῶν γεγονυῶν κτήσεων ἀπαρατήρητον αὐτῶν τὴν χρῆσιν γεγε[νῆσ]θαι, τὸν μὲν ἐξη-
12[γητὴν — — — — — — τ]ὸν δ’ ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος μετὰ τοῦ βασιλέως Μαντίου
13[— — — — — — — — — θυσίαν? ἀρεσ]τήριον [ἑ]κά[στ]ω[ι] τῶν θεῶν κ[αὶ τ]ῶν ἡρώων παριστάνοντος θύματα τοῦ ταμίου κατὰ τὰ
14— — — — — — — — — — — — — — — περὶ τῶ[ν ἱερῶν κ]αὶ τεμενῶν [καὶ τ]ὰ ἀποκατασταθέντα ἱερὰ καὶ τεμένη καὶ εἴ τινα δημοτε-
15[λῆ — — — — — — — — — — ἀναθε]ῖναι <τ>ὴν μὲ[ν ἐν ἀκροπ]όλει παρὰ [τῆι Π]ολιάδι Ἀθηνᾶι, <τ>ὴν δ’ ἐν Πιραιεῖ παρὰ τῶι Διὶ τῶι Σωτῆρι καὶ τῆ[ι]
16[Ἀθηνᾶι τῆι Σωτείραι μετὰ τοῦ βασιλ]έως καὶ τοὺ ταμίο[υ τῆς ἱ]ερᾶς δια[τάξε]ως εἰς τετραετίαν καὶ ἀναγράψαι ἐν στήληι τά τε τῶν με[μ]ι-
17[σθωμένων ὀνόματα καὶ — — τὸ δὲ ἀ]νά[λωμα] εἴς τε τὰ θύμα[τα καὶ τὰς στήλας μερί]σαι τῶι τα[μί]αι τῆς ἱερᾶς διατάξεως τοὺς καθεσταμέ-
18[νους — — — — — — — — — — —] ἱερὰ κ[αὶ πρ]ονοησόμενον [ὅπως αἱ τῶ]ν ἀν[α]κτηθ[έν]των ἱερῶν καὶ τεμενῶν μισθώσεις καὶ αἱ τῶν
19— — — — — — — — — — — — — — — — ου․․․․ εἰ δέ τινα διὰ τὴν ἀ[πόδοσιν?] παραλ[έλειπται] τῶν [π]επραμένων ὑπὸ στρατηγοῦ ἢ ταμίου τῆς
20[ἱερᾶς διατάξεως — — — — — —]ωι[․․․ τ]ὴν μίσ[θ]ω[σιν] γίνεσθ[αι τῶ]ν ἀ[νακτη]θησομέ[νων] κατὰ ταῦτα· τὰ δὲ ὄρη τὰ δημόσια καὶ τὰς δημοτελεῖ[ς]
21[— — — — — — — — — — — — — Δήμ]ητρο[ς κα]ὶ Κόρης ․․5․․ωσ․․6․․․εισ․․5․․ι̣ασιν· εἰ [δέ τιν]ε[ς ὑπ]ερβάντες τοὺς ἱεροὺς ὅρους ἐπειργάσαν-
22[το — — — — — — — — — — — — —]ν ․․τον ․․․αιτη․․․σ․․ον [εἰς τ]ὴν ἐπισκευὴ[ν τ]οῦ [ἐν Ἐλε]υσῖνι ἱεροῦ, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀνει-
23[μένον — — — — — — — — — —] τῶν [καθ]ιερ[ωμ]έν[ων] αὐτῆι ἀπ̣ολογοῦσα ἀπαρχ[ὴν ․․6․․․]νεν ἀπὸ τῶν κα[ρ]πῶν τῆι θεῶι καὶ
24— — — — — — — — — — — — — νηι ὄντα τ[ῆς π]όλεως δύο μ[ὲ]ν παραχρῆμα [ἀπ]ὸ τῶν νῦν ․․․7․․․ντων ἰδιωτῶν ἐχόντων τὴν ἐξ αὐτ-
25— — — — — — — — — — — — — ασ․․․․9․․․․ματα κα[ὶ ․․․․]ματα τὰ ἀνατεθέντα ὑπ’ Ἀτ[τάλου βασ]ιλέως εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῆς
26[πόλεως — — — — — — — — —]τε[․․6․․․ τὰ π]επολιτευ[μένα πρ]ὸς ἀείμνηστον δό[ξα]ν τοῦ δ[ήμου ἀμετα]κίνητα διαμένηι, ὀμνύειν τὸ[ν] ἀεὶ
27[— — — — — — — — — — διατη]ρῆ[σαι τὰ ἀπ]οκατασταθέ[ντα ἱ]ε[ρ]ὰ [κ]αὶ τε[μέν]η καὶ ἐ[π]ι[τε]λ[έσειν τὰς τῶ]ν ἡρώων θυσίας καὶ τιμ[ὰ]ς [τὰ]ς πα-
28[τρίους — — — — — — — — —] Μ[ητρόδω]ρος Ξένωνος Φυλά[σιος ․․․․]εν — — — — — — — — — — — —
29[— — — — — — — — — — ἀπο]κατ[έστη]σεν. vacat
30[— — — — — ἐν τῶι ἐπὶ Λυ]κ̣ομήδους ἄρχοντο[ς] ἐνιαυ[τῶι Μ]ητρόδωρος [Ξένωνος Φυλ]άσιος τάδε ἀποκατέστησε
31— — — — — — — — — — — — ων ἀνῆκε τῆι πό[λε]ι καθ[ιερωθ]ὲν π[ρ]ότερ[ον μὲν ὑπὸ τοῦ] κτίσαντος τὴν νῆσον
32[Κυχρέως? — — — ὅπου κεῖτα]ι ἡ ἀρχαία πόλις [ἡ προ]σον[ομ]ασθεῖσ[α] Κυ[χρεία, τέμεν]ος Αἴαντος ὃ καθιέρωσε
33[— — — — — — — — — ἀκρωτήριο]ν ἐφ’ οὗ κεῖται τὸ [Θεμισ]τ[οκ]λέους τ[ρόπαιον κατὰ Π]ε[ρ]σῶν καὶ πολυάνδρειον τῶν
34[ἐν τῆι μάχηι τελευτησάντων — — —]ένοις καὶ προθυ[σ]άμενο[ι ἐ]ν τῶ[ι] πρὸς Μ[εγαρέας] πρὸ τῆς νήσου πολέ[μ]ωι· v κῆπον ἐν Κρ․
35— — — — — — — — — — — — — — — — σεις καὶ χορε[ῖ]αι εδρω․․․․ενπλευ̣․․․․9․․․․πόλει τὸ λεγόμενον ὑπὸ Σόλωνο[ς]
36— — — — — — — — — — — — — — — — ν τὸ ἐν Ἐλαφυδρίοις ․․․7․․․οντο․․․․․12․․․․․ν τὸ παρὰ τὸν παράπλουν τῶν ἱερῶν
37[νεῶν — — — — — —] πρὸς τῆι καλουμένηι π̣․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ν v Ἐητι̣ό̣νειαν ἐξ ἧς αἱ ἱεραὶ ναῦς
38[— — — — — — — — — — — — — — κατ’] ἔθος κλάζοντο — — — — — — — — — — — — ἅπασιν νέμειν καὶ ὑλάζεσθαι
39— — — — — — — — — — — — — ν․․5․․ πρὸ[ς τ]ῆι — — — — — — — ται ἀπὸ τοῦ στεφανώματος τῆς θεο[ῦ]
40— — — — — — — — — — — — — — θι̣ — — — — — — — ν καὶ τὰ [π]ροσόντα τῶι Ἀσκληπιείωι τὰ ἀνεθέ[ν]-
41[τα — — — — — — — — —]ης․ολ․․ν [— — — — — — — — — — — Πελοπον]νησιακῶι πολέμωι καὶ τὸ προσὸν
42[— — — — — — — — Πιρ]αιέως παρ’ ἱππασίας τὰ[ς πρὸς τὴν] ἀκτήν· v ψιλὰ [τὰ προσ]όντα τῶι Διονυσιείωι καὶ τὰ προσόντα
43— — — — — — — — τὸ ἀρχαῖον βουλευτήριον· v ψύκτρας τὰς πρὸς τ[οῖ]ς νεωρίοις τοῦ λιμένος τοῦ ἐν Ζέαι πρὸς τοῖς κλεί-
44[θροις — — — — — σ]τρατήγιον τὸ ἀρχαῖον· v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v ψιλὸν τὸ ἀνειμένον τῶι ἀρχαίωι θεάτρωι· v ψιλὰ τὰ
45[προσόντα — — — θεᾶς {Ἀρτέμιδος?} Ὑ]ρ̣κ̣άνης(?) ὃ ἱδρύσατο Θεμιστοκλῆς πρὸ τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας· v ψύκτρας τὰς ἐν τῶι μεγάλωι
46[λιμένι — — — ἀπὸ τοῦ μέρους] τοῦ περικλειομένου τοῖς νεωρίοις καὶ τῶι Ἀφροδισίωι καὶ ταῖς στοαῖς μέχρι τῶν κλείθρων· vacat
47[— — — — — — — — — — — ἀ]πὸ τοῦ δείγματος τοῦ ἀνατεθέντος ὑπὸ Μάγνου καὶ τὸ προσὸν ὕπαιθρον, ὅπου τύποι καὶ
48[— — — — — — — — — — — π]αρὰ τὰ μακρὰ τίχη Ἀθηνᾶς [Π]ολιάδος· v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v τεμένη Θησέως· v τέμενο[ς]
49— — — — — — — — — — — — πρὸς Ὑμηττὸ[ν] καὶ τὰ προσόντα μέταλλα καὶ τὸ διόδιον τῆς λιθοτομίας· vacat
50— — — — — — — — — — — — — ἀφέσεις τὰς ἀπὸ τῶν ὑσπλήγων τοῦ Παναθηναϊκοῦ σταδίου καὶ τὰ ὑπὸ vacat
51[— — — — — — — — — — — — τ]έμενος Ἀθηνᾶς [Λ]αμπτρᾶσι τὸ λεγόμενον Δορύκλειον· vacat
52— — — — — — — — — — — — — εν κατὰ χρησμὸν καὶ τὸν οἰκοδο[μ]ηθέν[τ]α τόπον πρὸς τῶι βωμῶι· v Ὑακίνθιον
53— — — — — — — — — — — — πρὸ τῶν προβο[λ]ῶν θύουσιν ἥ[ρ]ω[ι] Στρατηγῶι· v ἱερὸν Εὐκλείας καὶ Εὐνομίας
54— — — — — — — — — — — — — παλαίστραν· v οἰκίαν τὴν λεγομ[έ]νην Κυρρήστου, ἣν ὁ δῆμος προσκατεσκε-
55[ύασε — — — — — — — — — —]έντα ἀνεθῆναι Διὶ [Ὑμητ?]τίωι καθότι καὶ πρότερον ἦν· v οἴκησιν τὴν πρὸς
56— — — — — — — — — — — — πάσας καὶ παραδ[ρο]μίδας· v τάφρους πάσας τὰς κύκλωι τίχ[ο]υ?ς· v Σαραπ[ι]-
57— — — — — — — — — — — — ς ἀφώρισεν ἐν ἄστει· vvvvv ἀκρόδρυα· v ζευγῶν λ̣ι̣ — — — — — — — — — — — — —
58[— — — — — — — — — — — Ἥ]βης ὄρος τὸ πρὸς Ὑμηττῶι· v ἐσχατιὰν Λαμπτρᾶσι τὴν πρὸς — — — — — — —
59[— — — — — — — — — — — — — — πᾶ]σιν νέμειν κ[αὶ ὑ]λάζεσθαι. vacat
vacat
frg. b (pertinet ad decretum prius, cuius vs.1-3 exstant.)
60[— — τέμενο]ς ὃ καθιέρωσεν Δια — —
61— — — — ι τῶν ταμιευσάντων — —
62— — δὲ καὶ τῆς ἀποκαταστά[σεως]
63— — θεῶν τινος ἢ ἡρώων π — —
64— — — μ̣ενη καὶ εἴ τ<ι>να κατὰ το — —
65— — — — — τῶν θεῶν καὶ τῶ[ν ἡρώων]
66— — — — — — — — προνοη̣[θ — — — —]
67— — — — — — — — — οε — — — — —
frg. c (ad partem sinistram vs.58 et 59 pertinere videtur.)
68ρι̣ε̣․τ̣εμ
69[δη]μόσια ακαι
vacat
Übersetzung:Vorbemerkung: Die Übersetzung ist auf Grund des fragmentierten Originals an vielen Stellen lediglich exempli gratia aufzufassen. Dass unter diesen Voraussetzungen kein lesbarer Text geboten werden kann, ergibt sich von selbst. Die Übertragung möge als Hilfestellung zur Gewinnung der groben Züge des Inhalts verstanden werden. Anmerkungen zur Übersetzung finden sich am Ende.
Fragment a und c:
[- - -] ihrer [- - -] den [- - -]
[- - -] der Apodosis(1) des Hoplitengenerals [- - -] das davon Gemachte
[- - -]
[- - - nicht durchlöcherte] (Stimmtäfelchen): 3461. Durchlöcherte (Stimmtäfelchen), die (den Antrag) ablehnten: 155.
[- - - über die Tempel] und heiligen Bezirke, dass sie wiedererrichtet werden sollen für die Götter und Heroen, denen sie von Anfang an geweiht waren und des De[mos]
[- - -] bis zum Ende übernommen wird u[nd d]as übrige, was die Frömmigkeit und die [- - -] der Tempel und heiligen Bezir[ke] betrifft,
[- - -] der Demos hat beschlossen, dass der Hoplitengeneral Metrodoros, Sohn des Xenon, aus (dem Demos) Phyle,
[- - -] und Ehren geweiht werden in Übereinstimmung mit seinen Beschlüssen, und was er wiedererrichtet aus(?)
[- - -. Und es soll nicht erlaubt sein, in späterer Zeit] einen der heiligen Bezirke herzugeben, in keiner Weise, oder ihn zu kaufen oder
[- - -] eine Anklage wegen Asebie [gegen] diejenigen, die (den heiligen Bezirk) herausgaben, [u]nd die Summe, um die sie ihn herausgaben, soll der Athene zufließen.
[- - - mit den] bestehenden Gesetzen: Da es väterliche Sitte ist, in keinem der heiligen Bezirke darin zu gebären oder darin zu ver[sterben]
[- - -] von den Grundstücken, die Privatbesitz(?) geworden sind, soll der Nutzen daran nicht erhoben werden, der Exe[get]
[- - -] aber der Hoplitengeneral Metrodoros, Sohn des Xenon, gemeinsam mit dem Archon Basileus Mantias,
[- - - ein Sühnopfer(?)] für jeden Gott und jeden Heros, wobei der Tamias die Opfertiere bereitstellen soll gemäß den
[- - -] über die Tempel und heiligen Bezirke [sowie] die wiedererrichteten Tempel und heiligen Bezirke, und wenn irgendwelche auf öffentliche Kosten
[- - -] und davon soll die eine auf der Akropolis [aufgestellt] werden bei Athena Polias, die andere aber am Piräus bei Zeus Soter und
[Athena Soteira gemeinsam mit dem Archon Basileus] und dem Tamias [für] die religiösen Ange[legen]heiten auf vier Jahre und auf eine Stele
[die Namen der Auftragnehmer] schreiben lassen [und - - -. Die] Kosten aber für die Opfertiere und die Stelen soll er dem Tamias für die religiösen Angelegenheiten zuteilen. Die eingerich[teten]
[- - -] Tempel u[nd] geplant, damit nicht die Pachtzinsen für die rückerstatteten Tempel und heiligen Bezirke und die
[- - -]. Wenn aber im Zuge der Apodosis(?) irgendeines von den verkauften (Grundstücken) übersehen wird vom Strategen oder vom Tamias für die
[religiösen Angelegenheiten - - -]. Der Pachtzins für die Rückerstattungen soll folgendermaßen (festgelegt) werden: Die öffentlichen Gebiete und auf öffentliche Kosten
[- - - der De]meter und der Kore [- - -]. Wenn aber einige die heiligen Grenzen übertreten und bebau[en]
[- - - in d]ie Renovierung des Tempels in [El]eusis gleichermaßen wie auch den geweih[ten]
[- - -] der [geheiligten] für diese Geld einsammelnd [- - -] von den Früchten für die Göttin und
[- - -] der Polis gehörend, im Moment zwei von den jetzt im Besitz stehenden Privatmännern
[- - -], die von König At[talos] aufgestellt worden sind für die Sicherheit der
[Polis - - -], die öffentlich verwaltet werden, für den immerwährenden Ruhm des Demos unverrückbar bleiben, soll der jeweils [- - -] schwören
[- - - zu ac]hten [auf die wi]edererrichte[ten T]empel und heiligen Bezirke und die Opfer für die Heroen durchzuführen und die Ehren der Vä[ter]
[- - -] M[etrodo]ros, Sohn des Xenon, aus (dem Demos) Phyle [- - -].
[- - - Er (= der Demos?) hat wieder]er[rich]tet:
[- - - im] Jahr, [als Ly]komedes Archon war, hat Metrodoros, Sohn des [Xenon, aus (dem Demos) Phyl]e, folgendes wiedererrichten lassen:
[- - -] geweiht hat für die Polis, zuvor geweiht von Kychreus(?), als er die Insel kolonisierte
[- - - wo] die alte Stadt liegt, die Kychreia genannt wurde; den heiligen Bezirk des Aias, den [- - -] geweiht hat
[- - - das Vorgebirg]e, auf dem das Si[egesdenkm]al des [Themis]t[ok]les gegen die Perser liegt und das Massengrab der
[im Kampf Gefallenen: - - -] und denen geopfert wurde im Krieg um die Insel gegen die Einwohner von M[egara]; den Garten in Kr[- - -]
[- - -] und Chorre[i]gen [- - -] (für die?) Polis das Genannte von Solon(2)
[- - -] das in Elaphydrioi [- - -] das bei der Vorbeifahrt der heiligen
[Schiffe - - -] bei der so genannten [- - -]. Eetioneia, von der die heiligen Schiffe
[- - - gewöhn]lich erklingen [- - -] allen zu weiden und Holz zu holen
[- - -] bei der [- - -] vom Kranz der Göttin
[- - -] und die Flächen neben dem Asklepieion, die geweiht sind (?)
[- - - im(?) Pelopon]nesischen Krieg und was daneben ist
[- - - Pir]äus bei den Pferderennen zur Landspitze hin; die Freiflächen neben dem Dionysieion und was deneben ist
[- - -] das alte Buleuterion; Trockendocks(3) bei den Schiffshäusern des Hafens von Zea bei den Ausle[gern]
[- - -] das alte Strategeion; den heiligen Bezirk der Agathe Tyche; eine freie Fläche für das alte Theater; Freiflächen
[neben - - - der Göttin (Artemis?) Hy]rkane(?), das Themistokles vor der Seeschlacht von Salamis erbaut hat; Trockendocks(3) im großen
[Hafen - - - (vom Grundstück?)], das begrenzt ist von den Schiffshäusern und dem Aphrodision und den Wandelhallen bis zu den Auslegern.
[- - -] vom Deigma, das von Magnos errichtet worden ist, und das daneben liegende Hypaithron, wo Hohlmaße und
[- - - b]ei den Langen Mauern der Athena Polias; den heiligen Bezirk der Agathe Tyche; die heiligen Bezirke des Theseus; den heiligen Bezir[k]
[- - -] zum Hymettos hin und die daneben liegenden Bergwerke und den Weg durch den Steinbruch.
[- - -] die Startbereiche angrenzend an die Startanlagen des panathenäischen Stadions und die unter
[- - -] den heiligen Bezirk der Athena in Lamptrai, der Dorykleion genannt wird.
[- - -] gemäß einem Orakelspruch und den festgebauten Platz beim Altar; das Hyakinthion
[- - -] sie vor den Vorwahlen dem Heros Strategos opfern; das Heiligtum der Eukleia und Eunomia
[- - -] die Palaistra; das so genannte Haus des Kyrrestes, das der Demos hinzuge[baut hat]
[- - -] geweiht dem Zeus [Hymet]tios(?), so wie es auch vorher war; das Haus bei
[- - -] alle und die Promenaden; alle Gräben der Ringmauer(?); das Sarapi[- - -]
[- - -] begrenzt in der Stadt; die hohe Eiche; von den Gespannen [- - -]
[- - -] die Anhöhe der Hebe beim Hymettos; das Grenzland in Lamptrai bei [- - -]
[- - -] allen zu weiden und Holz zu holen.
Fragment b:
[- - - den heiligen Bezirk], den Dia[- - -] geweiht hat [- - -]
[- - - un]d von den Tamiai [- - -]
[- - -] und der Wiedererrichtung [- - -]
[- - -] eines Gottes oder Heros [- - -]
[- - -] und wenn jemand/etwas gemäß dem [- - -]
[- - -] der Götter und Heroen [- - -]
[- - -] geplan[t? - - -]
[- - - - -].
Anmerkungen zur Übersetzung:
(1) ἀποδόσεως: Mangels ausreichendem Kontext bleibt die Bedeutung unklar.
(2) τὸ λεγόμενον ὑπὸ Σόλωνο[ς]: Variante: das von Solon (so) Genannte.
(3) ψύκτρας: "Trockendocks" nach Day, Economic history, p 149 ("contrivances like dry docks, used for the cleaning and calking of ships"), "Baumgruppen oder Alleen" nach Gurlitt, Pausanias, p 210. Beide Bedeutungen sind von Wörtern aus spätantiken Glossarien abgeleitet.
Kommentar:Die beiden Abklatsche beinhalten zwei Dekrete:
Z.1-2a: Sehr fragmentarisches Dekret, von dem lediglich Teile der letzten Zeilen erhalten sind.
Z.3-59: Dekret über die Renovierung sowie Restituierung abgekommener sakraler und öffentlicher Stätten in Attika, besonders auf Salamis und im Piräus. Die Ausführung wird dem Hoplitengeneral (strategos epi tous hoplitas), dem Archon Basileus sowie dem Tamias für religiöse Angelegenheiten (tamias tes hieras diataxeos) übertragen.
Die sowohl hinsichtlich des Textes als auch der Übersetzung mit berücksichtigten Fragmente b und c finden sich nicht auf den Abklatschen.
Sprache:Griechisch
Gattung:Sonstige Inschrift
Beschreibung:Stele aus Marmor, oben, unten und links gebrochen; der rechte Rand erhalten. Etwa die Hälfte jeder Zeile dürfte erhalten sein. Der Text ist ca. von Z.31 bis Z.41 stark verwittert.
Maße:Höhe: 112,7 cm
Breite: 55,5 cm
Tiefe: 8,9-9,7 cm
Zeilenhöhe:Zeile 1-2: 0,9 cm, Zeile 3-59: 0,7 cm
Datierung:1. Jh. v.Chr.: "ca. a. 10/9-3/2 a." Culley, in: Hesperia 44, 1975, p 211; "time of Augustus" Day, Economic history, p 148; "27/6 B. C." Oliver, in: AJP 93, 1972, 191; "zwischen 138 und 170 n.Chr." Gurlitt, Pausanias, p 209; 74/3-65/4 v.Chr. Von Freeden, OIKIA KYPPHΣTOY, p 157-183.
Herkunftsort:Athen
Fundort (historisch):AthenDer Link verweist auf den Normdateneintrag des Ortes in Pleiades.
Fundort (modern):AthenDer Link verweist auf den Normdateneintrag des Ortes in GeoNames., "Propylaea prope sacellum Victoriae" IG-022, 01035.
Geschichte:Frg. a: "Found in 1884 in a Turkish dry-wall south of the Propylaia on the Acropolis" Culley, in: Hesperia 44, 1975, p 207; Frg. b und c: "findspot unknown" l.c.
Aufbewahrungsort:Athen, Epigraphisches Museum, Inv.Nr. EM 13280; EM 8134; EM 8135
Konkordanzen:IG-022, 01035
Literatur:G. R. Culley, The restoration of sanctuaries in Attica: I.G., II2, 1035, in: Hesperia 44, 1975, p 207-223.
J. Day, An economic history of Athens under Roman domination, New York 1942, p 146-151.
J. H. Oliver, On the Hellenic policy of Augustus and Agrippa in 27 B. C., in: AJP 93, 1972, p 190-197.
W. Gurlitt, Über Pausanias, Graz 1890, p 209-212.
J. von Freeden, OIKIA KYPPHΣTOY. Studien zum sogenannten Turm der Winde in Athen, Rom 1983, p 157-183.
Abklatsche:
EPSG_1093G
Aufbewahrung:Kasten
Zustand:leicht beschädigt
Farbe:weiß
EPSG_1066G
Aufbewahrung:Kasten
Zustand:stark beschädigt
Farbe:weiß
Anmerkungen:EPSG_1093G: Der Abkatsch ist an den Rändern leicht beschädigt sowie an manchen Stellen vergilbt.
EPSG_1066G: Der Abklatsch ist an den Rändern eingerissen, verschmutzt sowie vergilbt.
EPSG_1093G-EPSG_1066G: Die beiden Abklatsche bieten Fragment a von IG-022, 01035.
Impressum:
Herausgeber:Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Karl-Franzens-Universität Graz
Datenerfassung:Christian Wallner, Martin M. Bauer
Datenmodellierung:Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities, Universität Graz
Rechte:Creative Commons BY-NC-SA 4.0
Permalink:http://gams.uni-graz.at/o:epsg.1093g
Handle:hdl.handle.net/11471/504.40.71